2010      Frankfurt     London      
      London     Paris      
      Paris     Düsseldorf      
      Düsseldorf     Stuttgart      
      Stuttgart     Wien      
      Wien     Stuttgart      
                   
2011     Düsseldorf     San Francisco      
      San Francisco     Las Vegas      
      San Francisco     Kona      
      Kona     Honolulu      
      Honolulu     Kona      
      Kona     San Francisco      
      San Francisco     Düsseldorf      
                   
2012     Frankfurt     Madrid      
      Madrid     Frankfurt      
      Stuttgart     Amsterdam      
      Amsterdam     San Francisco      
      San Francisco     Amsterdam      
      Amsterdam     Stuttgart      
                   
2013     Hamburg     London (LHR)      
      London (LHR)     Hamburg